مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- آه لیلا دلبر ما تواب آراش راگ هزره موسیقی
- آه دلبر فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- آه چه خوش آمدی صفا کردی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آه از تو و ديدار ات ساربان راگ هزره موسیقی
- آواره گی مهرانگیز راگ هزره موسیقی
- آواره گی رجا راهش راگ هزره موسیقی
- آنکه زدر میرسد یار جوان من است ژیلا راگ هزره موسیقی
- آنقدر مستم که از چشمم شراب آید برون استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- آنقدر مستم که از چشمم شراب آید برون هارون پوپلزی راگ هزره موسیقی
- آنانکه سوار اسپ گلگون شده اند نعیم پوپل راگ هزره موسیقی
- آنان که محيط فضل و آداب شدند زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- آن گمشده ای من دیگر (نمیشود )نمیشه پیدا نوید فروغ راگ هزره موسیقی
- آن شب که ترا بادگری دیدم و رفتم هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار استاد خیال راگ هزره موسیقی
- آمنه چشم تو جام شراب منه عبیدالله کندهاری راگ هزره موسیقی
- آمدی جانم به قربانت ولی غزل سادات راگ هزره موسیقی
- آمده ای دیرباد، زود چرا میروی؟ استاد نینواز راگ هزره موسیقی
- آمده ای دیرباد، زود چرا میروی؟ ژیلا راگ هزره موسیقی
- آمده ای دیرباد، زود چرا میروی؟ ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- آمدم تا مست و مدهوشت كنم اما نشد هنرمند ناپیدا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540