42

آه لیلا دلبر ما

از کتاب: راگ هزره ، فصل تواب آراش ، بخش ،
تواب آراش

هوای ارغوانی یادم آمد
جوانی نوجوانی یادم آمد
آه لیلا دلبر ما آه لیلا
لب آینه پهلوی جدای
جناب یار جانی یادم آمد
آه لیلا دلبر ما آه لیلا

آه لیلا دلبر ما سرود و ساغر ما
نمود خانه زیبی کشور ما
آه لیلا دلبر ما آه لیلا

تو دانی دلبرانه قدر ما را
تو میفهمی و خانه قدر ما را
آه لیلا دلبر ما آه لیلا
در آنجا که وفا را میفروشند
نمیدانه زمانه قدری ما را
آه لیلا دلبر ما آه لیلا

آه لیلا دلبر ما سرود و ساغر ما
نمود خانه زیبی کشور ما
آه لیلا دلبر ما آه لیلا

دل دارم که همرازش تو بودی
سرود و ساز و آوازش تو بودی
آه لیلا دلبر ما آه لیلا
اگر عهد و وفا را میشناسند
تو میدانی که آغازش تو بودی
آه لیلا دلبر ما آه لیلا

آه لیلا دلبر ما سرود و ساغر ما
نمود خانه زیبی کشور ما
آه لیلا دلبر ما آه لیلا