42

آواره گی

از کتاب: راگ هزره ، فصل مهرانگیز ، بخش ،
مهرانگیز

دل خورده ام از زنده گی
افسرداز این آوارگی
من خسته و جان در عذاب
پیوسته ازآوارگی
آوارگی آوارگی آوارگی
دل خورده ام از زنده گی

این شام کی گردد سحر
این ناله کی گیرد اثر
کی نخل ما یابد سمر
آید بسر آوارگی
آید بسر آوارگی
آوارگی آوارگی آوارگی

دل خورده ام از زنده گی
افسرداز این آوارگی
من خسته و جان در عذاب
پیوسته ازآوارگی
آوارگی آوارگی آوارگی
دل خورده ام از زنده گی