شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- ای ترک میر فتنه ی یغما و خلخی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای تیره شده آب به جوی تو ز تو رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای جهان را دیدن روی تو فال مشتری قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای رخ نه رخی که لاله ی سیرابی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای روی تو چشم حسن را بینایی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای سرو روان و بار آن سرو قمر رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای شب نکنی اینهمه پرخاش که دوش رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای شکسته زلف یار از بس که تو دستان کنی قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای کاش من آن دو زلف عنبر برمی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای ماه به روی لاله رنگ آمده ای رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای ماه سخنگوی من ای حور نژاد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای ماه سیه پوش تو روشن شده ماهی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ایا شکسته سر زلف ترک کاشغری قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- باید که تو اینقدر بدانی به یقین رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بت خوبی از آن بت حصاری گیرد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بت که بتگر کندش دلبر نیست قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بخار دریا بر اورمزد و فروردین قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بدان گردیست آن سیمین زنخدان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بدان ماند که یزدان کرو گر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136