معماری

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بتخانه شابهار غرِغښت یا گرشاسب معماری علی احمد کهزاد
بتخانه شابهار غرِغښت یا گرشاسب معماری علی احمد کهزاد
شاویهاره معبد شاهی بودائی در غزنه شابهار معماری علی احمد کهزاد
قصر شهر جدید شاهی نهم بگرام معماری علی احمد کهزاد
معابد بودائی بگرام هفتم بگرام معماری علی احمد کهزاد
معبد پوزه شترک نهم بگرام معماری علی احمد کهزاد
معبد راهیولا هفتم بگرام معماری علی احمد کهزاد
معبد شاه هفتم بگرام معماری علی احمد کهزاد
معبد ملکه هفتم بگرام معماری علی احمد کهزاد
Total articles: 9