معماری

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بتخانه شابهار غرِغښت یا گرشاسب معماری علی احمد کهزاد
بتخانه شابهار غرِغښت یا گرشاسب معماری علی احمد کهزاد
شاویهاره معبد شاهی بودائی در غزنه شابهار معماری علی احمد کهزاد
Total articles: 3