بتخانه شابهار

از کتاب: غرِغښت یا گرشاسب

(شوبهار) اصلا عبارت از (شابهار) است ، غزنی و بتخانه شابهار پیر مرد برهمنی مقیم شاه جوی ، شاجوی و کاوه ، جوی ، پیر مرد برهمنی دریای دیوار قلعه شناختن گرشاسب ، راهبان و کاهنان ، امین برهمنی در کندهار کلات مقر غزنی ، سکاوند کابل ننگرهار ، شابهار در نقاط مختلف مملکت، شابهار کابل ، شابهار غوربند ، شابهار کاپیسا ، شابهار بلخ ، شابهار کهن دژ (قندز) شابهار بغلان ، شابهار بامیان ، شابهار غزنی شروع حفریات با پروفیسر توچی ، نامهای متعدد بتخانه تپه سردار ، نقاره خانه ، بتخانه احتمال آبادی سه تن از پادشان قدیمه اشوکا ، کنشکا ، هوویشکاه ، شابهار و آبادی کوشانی ، امپراطور کنیشکا، هوویشکا و جام فلزی خوات وردک منار چکری ، کاوش در خرابه های بتخانه شابهار، سبک آبادی کوشانی آثار رنگ آمیزی سرخ رنگ ، مجسمه ده متری ، کشف کتیبه ها برهمی ، نوشته های مذهبی - زینه های متعدد ستو په بوادئی فرود آمدن بودا ، بتخانه زیبای غزنی اسم شابهار و خاطرات نظامی عصر غزنوی ، میدان شق نظامی ، محمود غزنوی و شابهار ، از عصر غزنوی تا امروز .