مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- از مستی چشمانت مستا نه هزاران شد هنرمند ناپیدا راگ هزره موسیقی
- از مستی چشمانت مستانه هزاران شد حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- از من بشوى دست الیاس شهنا راگ هزره موسیقی
- از من رمیده ای و من ساده دل هنوز شیرشاه ماهیار راگ هزره موسیقی
- از من نشو دور گلم استادسیف الدین راگ هزره موسیقی
- از ناز چی میخنـــدی بــر دیــده که میگـــرید احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از یاد رخت گشتم، بتخانه به بتخانه فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- از یادت من برفتم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ازین حسرت قفس روزی استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- اس زمـانے مـیں، اس محبت نے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- اس سے پہلے که یاد تو آئے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- اس مـوڑ سے جاتے ہیں ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- استابرویت کنم رامین عطش راگ هزره موسیقی
- استالف ما سه هزار خانه قادر اشپاری راگ هزره موسیقی
- استالف ما سه هزار خانه سید عمر راگ هزره موسیقی
- اشک ز بیداد عشق پرده گشا می شود ناشناس راگ هزره موسیقی
- اشک زبيداد عشق پرده گشا ميشود زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- اشک سردم صبر سنگم نعیم پوپل راگ هزره موسیقی
- اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام ساربان راگ هزره موسیقی
- اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام مهرانگیز راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540