مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- در شهر شهره میکند افسانهً مرا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- ای بی خبر از درد من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- دوستان از منش دعا مبرید احمد ولی راگ هزره موسیقی
- خسته است دل تنگم از قصهً جدائی ها استاد مهوش راگ هزره موسیقی
- وقتی هوای تو به سر میزند احمد ولی راگ هزره موسیقی
- در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- قد بالا لیلی او سرو روان لیلی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- برگ گل بهشت لب می پرست توست احمد ولی راگ هزره موسیقی
- ای صبا آنچه شنیدی ز لب یار بگو ناشناس راگ هزره موسیقی
- عاشقم برویت تو دانی یا ندانی ناشناس راگ هزره موسیقی
- ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت ناشناس راگ هزره موسیقی
- دیدم همان فسون گر مژگان سیاه بود ناشناس راگ هزره موسیقی
- از ضعف به هر جا که رسیدیم وطن شد ناشناس راگ هزره موسیقی
- در قمار زندگی جان باختم جانا ناشناس راگ هزره موسیقی
- به من حکایت شب های به ستاره مکن ناشناس راگ هزره موسیقی
- رفتی و نقش پای تو دیدم گریستم ناشناس راگ هزره موسیقی
- گشتیم آخر برباد ازین دل فریاد ازین دل ناشناس راگ هزره موسیقی
- پی اشک که من ندانم بکجا رسیده باشد استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- سوخته لاله زار من رفته گل از کنار من استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540