مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- او بـــانو بانو جانــا او شهر بانــو جــانا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب از باده خــرابم کن و بگــذار بمیـرم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب به قصه یی دل من گوش میکنی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگـــر عشق باشد گنـــاهی الهــی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگــر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگـــر این آسمــان ستــاره نــداشت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- یور مای سنشاین You are my sunshine احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از سفر خوش آمدی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از جهـــــان بی رخ او صـرف نظـــر می کنم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از پیـــش مــن بــرو کـــه دل آزارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از تـــو دورم مــن و دیوانـــه و مــدهوش توا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای هموطن ای نیـــروی بالنــده یی جـــاوید احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای نـــازنین ا زعشق تــو دیوانــه دیوانه ام احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای گلـــزار من باغ و بهــار من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای قـــوم به حج رفتـــه کجــــایید کجـاییـد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای ساربـان آهسته ران احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای دل تــو گــریه کــم کن تا چشم تر نباشد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای جان من اسیــرت ای عمر من فــدایت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــایی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای به دیـــده ام تــــاریک مــاه آسمـــان احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540