نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- محروم هفتدهم م آثار هرات مردم
- منشی هفتدهم م آثار هرات مردم
- مخموم هفتدهم م آثار هرات مردم
- نادم میمنه گی هشتدهم ن آثار هرات مردم
- میرزا یوسف كرُخی نوزدهم ی آثار هرات مردم
- یحیى نوزدهم ی آثار هرات مردم
- خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
Total articles: 187