نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

احوال و آثارحکیم سنایی


مضمون مجموعه دسته بندی
- قصاید احوال و آثارحکیم سنایی ادبیات
- کار نامه بلخ احوال و آثارحکیم سنایی ادبیات
- محیط سنائی احوال و آثارحکیم سنایی تاریخ
- مزار سنائی احوال و آثارحکیم سنایی مردم
- معلومات و درجه تحصیلات سنائی احوال و آثارحکیم سنایی مردم
- نام-کنیت-لقب احوال و آثارحکیم سنایی مردم
- وفات حکیم سنائی احوال و آثارحکیم سنایی مردم
Total articles: 27