138

مزار سنائی

از کتاب: احوال و آثارحکیم سنایی

مزار سنائی این حکیم بزرگوار در گوشۀ شمالی غربی در کنار جاده عمومی که کابل را به غزنی وصل می نماید واقع شده تربت پاک او همواره زیارت گاه اهالی می باشد.

هم وطنان او از دور و نزدیک  برای زیارتش می آیند و بروح او دعای مغفرت می نمایند.

ملت مینمایند.

ملت افغان غزنیف غزنی را سر زمینی تصور می کنند که در میان ذرات خاک ان مجد و حشمت آبای پیشین شان نهفته است و در میان این سر زمین روضۀ محمود را معرکۀ شهامت و نیرومندی و مزار سنائی را مهبط انوار روحانی و عرفانی می دانند.

عمارتی که بروی مزار حکیم بنا یافته معلوم نیست که از طرف کیست و در کدام تاریخ بنا یافته تنها از وضع ساختمان و ساده گی ارکان ان معلوم می شود که آنقدر اززمانه های دورتر از ما نیست.

در عصر اعلیحضرت امیر حبیب الله خان شهید ترمیمات بران کرده شده بود. 

ولی در حقیقت نه آن بنا شایسته مقام بزرگواری و بتبجیل این حکیم دانشمند بود و نه ترمیماتی که دران بعمل آمده بود بر استواری و قوام ان می افزود، تا اینکه در این عصر فرخنده که در مملکت ما دورۀ نهضت ادبی مانند سایر نهضت های اجتماعی آغاز یافت اعلیحضرت  شهر یار جوان افغانستان المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه ادام الله شوکته اراد فرومدند که بر مزار سنائی بنای جدیدی کرده شود این مفخرت تاریخی در این دورۀ درخشان کسب احیا نماید.