نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

احوال و آثارحکیم سنایی


مضمون مجموعه دسته بندی
- تفریظ جناب دانشمند محترم هاشم شائق معاون دارالتالیف وزارت معارف افغانستان احوال و آثارحکیم سنایی پیشنوشتار
- تتبع و اعتراف شعرا احوال و آثارحکیم سنایی نقد
- تاثیر عرفان در شعر و شاعر سنائی احوال و آثارحکیم سنایی تصوف و عرفان
- بهرام و بهروز احوال و آثارحکیم سنایی مردم
- اخلاق او احوال و آثارحکیم سنایی مردم
- آثار و احصای اشعار احوال و آثارحکیم سنایی مآخذ و منابع
- آثار منثور احوال و آثارحکیم سنایی ادبیات
Total articles: 27