نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

ماتمسرا


مضمون مجموعه دسته بندی
- گژدم غربت ماتمسرا شعر
- گلدانی از استالف ماتمسرا شعر
- ماتم سرا ماتمسرا شعر
- ماتمسرا ماتمسرا شعر
- ماتمسرای استاد خلیل الله خلیلی ماتمسرا پیشنوشتار
- مادر گلگون کفنان ماتمسرا شعر
- نعت ماتمسرا شعر
- نوروز آوارگان ماتمسرا شعر
- وصیت یکی از آوارگان ماتمسرا شعر
- وطندار دلیر ماتمسرا شعر
Total articles: 30