شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- غنودستند بر ماه منور قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- فرو شکن تو مرا پشت و زلف بر مشکن قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- فریاد کنم زان سر زلف تو بسی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- فغان زان پریچهر عیار یار غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- قویست دین محمد به آیت فرقان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- کی عیب سر زلف بت از کاستن است رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گر از عشقش دلم باشد همیشه زیر بار اندر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گر زلف تو را رخ تو منزل نشدی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گر زلف تو سال و ماه لرزان بودی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم چشمم ز بس کزو خون آمد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم چشمم کرد به زلف تو نگاه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم صنما پیشه ی تو ؟ گفت ستم رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم صنما دلم تو را جویانست رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم که چرا چو ابر خونبارانم رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم که چه نامی ای پسر ؟ گفتا غم رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم نشان ده از دهن تنگ دلستان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل بر رخ توست و چشم من غرقه به آب رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل خندان خجل گردد بهاری قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل سوری به ماه اندر شکفته غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل نوشکفته است و سرو روان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136