شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- دل مرا عجب آید همی ز کار هوا قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- دندان و عارض بتم از من ربود هوش غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- دو چیز است رخساره و زلف دلبر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- دیدار به دل فروخت نفروخت گران رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- رامش افزای باد و نیک اختر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- رخسار تو را لاله و گل بار که داد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- رو پاکتر از ضمیر صادق داری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ز زلف تو برده است شبوی بوی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ز عشق خویش مگر زلف یار بر رخسار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- زلف تو کمندیست همه حلقه و بند رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سده جشن ملوک نامدار است قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سر زلف مشکین جانان من غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سه چیز ببرد از سه چیز تو مثال رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سیب و گل و سیم دارد آن دلبر من رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سیمین بر تو سنگ بپوشد به سمور رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شاه حبش است زلفت ای بدر منیر رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شمشاد قد و نوش لب و عاج بری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شنگرف چکانیده تو را بر شکر است رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شه مشرق و شیر زابلستانی قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- عارضش را جامه پوشیده است نیکویی و فر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136