شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- چنان بماند شمشیر خسروان آثار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چو آفرید بتا روی تو ز دوده خدای قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چو جای داد بود پادشاه دادگری قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون باد بر آن زلف عبیری گیرد رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون برپایی به سرو سیمین مانی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون بگشایی به خنده آن چشمۀ نوش رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون تن به جان و به دانش دل و به عقل روان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون مهره به روی تخته نردیم همه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون می گذرد کار چه آسان و چه سخت رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون نار رخی ز نور پر مایه که دید رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چهار پایی کش پیکر از هنر هموار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- چیست آن آبی چو آتش و آهنی چون پرنیان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- حلقۀ زلفش به گل بر غالیه دارد همی غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- حورات نخوانم که تو را عار بود رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- خدایگان بزرگ آفتاب ملک زمن قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- خدایگان خراسان و آفتاب کمال قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- خوبی ز رخ تو بر گرفته است پری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- خورشید خراسان و خدیو زابل رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- خوش خو دارم به کار بدخو چه کنم رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- در هجر تو کس پای ندارد جز من رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136