گفتار عامیانه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
آسته برو گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
آغا چای نخوردیم گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
الا بوته فروش گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
بودنه گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
بیا بچیم، انگور بخو گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
پسته فروش گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
تره خیلی مایم گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
جواری جان جواری گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
چیستان ۱ گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
حنابیارین گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
دوبیت و چهاربیتی ها ۱ گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
دوبیت و چهاربیتی ها ۲ گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
دوبیت و چهاربیتی ها ۳ گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
سمنک درجوش ما کپچه زنیم گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
شه مبارک بادی گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
کبک ، کبک مست من گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
گل سرخ چوکی گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
گندنه گل سر شوی گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
متلهای عامیانه گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
مرغک گرآورده های مهم گفتار عامیانه احمدشاه ابدالی
Total articles: 23