مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- جگر جانم ساحل غفاری راگ هزره موسیقی
- زلفت هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- عاشق هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- Richard Anthony عشق من ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- Richard Anthonyعشق من ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- غم دیے مستقل، کتنا نازک ہے دل احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- می تپد دل در برم میبرد نام ترا جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- خراب روی توام من شراب را چه کنم مصطفی صوفی راگ هزره موسیقی
- خراب روی توام من شراب را چه کنم ظاهر باختری راگ هزره موسیقی
- به خدای خود چی گویم ظاهر باختری راگ هزره موسیقی
- من عا شقم فرشته سما راگ هزره موسیقی
- امان امان ای یارم فرشته سما راگ هزره موسیقی
- یک دلی فرشته سما راگ هزره موسیقی
- لیلی وحید روحم راگ هزره موسیقی
- درمان دردم وحید روحم راگ هزره موسیقی
- قندولک بشیر همدرد راگ هزره موسیقی
- غریوی آبشاران هنگامه راگ هزره موسیقی
- لبهای سردم جان گرفت هنگامه راگ هزره موسیقی
- بستم بستم دل به تو بستم زلیخا راگ هزره موسیقی
- دلبر جان منیژه دولت راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540