42

یک دلی

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرشته سما ، بخش ،
فرشته سما

یک دفعه بیا که بخوانیم دو تایی باهم
چند دو بیتی و غزل های رهایی باهم
دست در گردن هم غم ها را قسمت بکنیم
بسر آزادی بخوانیم هجایی باهم

یک دفعه بیا که بخوانیم دو تایی باهم
چند دو بیتی و غزل های رهایی باهم
دست در گردن هم غم ها را قسمت بکنیم
بسر آزادی بخوانیم هجایی باهم

بزنیم داد که مردم کمی بیدار شوین
بزنیم داد که مردم کمی بیدار شوین
یک دلی را بکنیم باز کمایی باهم
یک دلی را بکنیم باز کمایی باهم

یک دفعه بیا که بخوانیم دو تایی باهم
چند دو بیتی و غزل های رهایی باهم
دست در گردن هم غم ها را قسمت بکنیم
بسر آزادی بخوانیم هجایی باهم

با پر و بال شکسته نفس های تازه
با پر و بال شکسته نفس های تازه
برویم خانه ای خورشید هوایی باهم
برویم خانه ای خورشید هوایی باهم

یک دفعه بیا که بخوانیم دو تایی باهم
چند دو بیتی و غزل های رهایی باهم
دست در گردن هم غم ها را قسمت بکنیم
بسر آزادی بخوانیم هجایی باهم

خانه خالی شده از خنده و از مستی تو
خانه خالی شده از خنده و از مستی تو
چقدر تلخ بود گر تو نیایی باهم
چقدر تلخ بود گر تو نیایی باهم

یک دفعه بیا که بخوانیم دو تایی باهم
چند دو بیتی و غزل های رهایی باهم
دست در گردن هم غم ها را قسمت بکنیم
بسر آزادی بخوانیم هجایی باهم

یک دفعه بیا که بخوانیم دو تایی باهم
چند دو بیتی و غزل های رهایی باهم
دست در گردن هم غم ها را قسمت بکنیم
بسر آزادی بخوانیم هجایی باهم