مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ایا صیاد رحمی کن مـرنجــانیــد جانم را احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای بلبل خوش الحان با گل بودت پیمان احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای بیخبر از درد من بر آسمان شد گرد من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای تیرغمت را دل عشاق نشانه احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای خدا ! مادر من باز به من ده احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای دل ای دل دل دیوانه احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای رشک گلها دادی فریبم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای سرود واپسینم جــز تــو پنــاهی نــدارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای عشق ! ز دست تو قلب من سوخته سوخته احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای که از یــار نشان می طلبی یار کجاست احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای ماه کنعــــانی من آن دل کــه بردی باز ده احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای نام غمت تـــرانه یی من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- این چه عشقست که در دل دارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- نمی دانم چه منزل بود شب جای که من بودم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- روز ها شد نمی نمایی تو استاد هاشم راگ هزره موسیقی
- فرشهً به مثل تو آدم ندیده ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- لاله ام آتش افروخته ام ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- کی باشد دست بدهیم بدست هم ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- امشب به قصهً دل من گوش میکنی ناشناس راگ هزره موسیقی
- نگارا وقت آن آمد که یکدم یار من باشی رحیم مهریار راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540