مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- من عا شقم فرشته سما راگ هزره موسیقی
- به خدای خود چی گویم ظاهر باختری راگ هزره موسیقی
- خراب روی توام من شراب را چه کنم ظاهر باختری راگ هزره موسیقی
- خراب روی توام من شراب را چه کنم مصطفی صوفی راگ هزره موسیقی
- می تپد دل در برم میبرد نام ترا جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- غم دیے مستقل، کتنا نازک ہے دل احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- Richard Anthonyعشق من ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- Richard Anthony عشق من ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- عاشق هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- زلفت هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- جگر جانم ساحل غفاری راگ هزره موسیقی
- بچه پنجشير نرگس سریله راگ هزره موسیقی
- وای اگر قصه ها نرگس سریله راگ هزره موسیقی
- بی تو من هیچ کس ام دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- مرغ دلکم نی نی دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- از پنجه من چاك گريبان گله دارد دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- غم تو یادگاری مانده بر من دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- صفورا قد کشیده دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- پیک نوروزی دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- سخن از قامتش بالا نمی کردم چه می کردم انیل یارزاده راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540