42

بچه پنجشير

از کتاب: راگ هزره ، فصل نرگس سریله ، بخش ،
نرگس سریله

بچه سويم تو نگاه نكو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
اگر گويی كه نرو نرو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
اگر گويی كه نرو نرو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم

از شُتل تا زمانکور ببینم رخته
رخ مردانه اته رخ مردانه اته
از شُتل تا زمانکور ببینم رخته
رخ مردانه اته رخ مردانه اته
به خدا همت مردانه اته نداره کس روی زمین
ای خدا سویم ببین ای خدا سویم ببین

بچه سويم تو نگاه نكو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
اگر گويی كه نرو نرو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
اگر گويی كه نرو نرو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم

بیا سویم تو ای بچه ای پنجشیر زمین
رخ زردم تو ببین رخ زردم تو ببین
بیا سویم تو ای بچه ای پنجشیر زمین
رخ زردم تو ببین رخ زردم تو ببین
به ولله کشته مرا نگاهی تو مردی زمین
بیا پیشم تو بشین بیا پیشم تو بشین

بچه سويم تو نگاه نكو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
اگر گويی كه نرو نرو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
اگر گويی كه نرو نرو مه پنجشير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم
بخدا دير ميرم بخدا دير ميرم