149
متفرقه و انفرادی
Ohters

افغانان جای، فرهنگ، نژاد


مضمون مجموعه دسته بندی
- اصل , تاریخ و پیشینۀ افغانان کتاب دوم گزارش کلی از مردان افغانستان افغانان جای، فرهنگ، نژاد تاریخ
- بلخ یا باکتریا و ازبکان کتاب چهارم ولایتها افغانان جای، فرهنگ، نژاد تاریخ
- شاه کتاب پنجم حکومت پادشاهی کابل افغانان جای، فرهنگ، نژاد تاریخ
- قبایل شرقی- بّرد دُرانی کتاب سوم گزارش ویژۀ قبایل افغان افغانان جای، فرهنگ، نژاد تاریخ
- موقعیت و مرزها کتاب اول گزارش جغرافیایی افغانان جای، فرهنگ، نژاد تاریخ
- یادداشت مترجم افغانان جای، فرهنگ، نژاد تاریخ
Total articles: 6