فلسفه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
تفصیل تاویل رموز نگاهی به سلامان و ابسال جامی فلسفه عبدالحی حبیبی
د خوشحال خان خټک د جهاندارۍ نظریه یوه مقایسوی او تحلیلی کتنه پښتو مقالات فلسفه عبدالحی حبیبی
عقل عملی نگاهی به سلامان و ابسال جامی فلسفه عبدالحی حبیبی
عقل فعال نگاهی به سلامان و ابسال جامی فلسفه عبدالحی حبیبی
عقل نظری نگاهی به سلامان و ابسال جامی فلسفه عبدالحی حبیبی
هدف فلسفی داستان نگاهی به سلامان و ابسال جامی فلسفه عبدالحی حبیبی
Total articles: 6