نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- زلالی (۲) آثار هرات مردم
- سعیدی آثار هرات مردم
- سایلی آثار هرات مردم
- سوسنی آثار هرات مردم
- مولانا سعید آثار هرات مردم
- سیفی آثار هرات مردم
- مولانا شمس الدین محمد تاوه کانی آثار هرات مردم
- شكری آثار هرات مردم
- شیخ زاده پورانی آثار هرات مردم
- شادی آثار هرات مردم
- صفی آثار هرات مردم
- صانعی آثار هرات مردم
- صدر الدین آثار هرات مردم
- شیخ صدر الدین رداهی آثار هرات مردم
- صفایی آثار هرات مردم
- صبوحی آثار هرات مردم
- طاهری آثار هرات مردم
- ظهوری آثار هرات مردم
- ظاهری آثار هرات مردم
- عسجدی آثار هرات مردم
Total articles: 187