نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- نظام الدین علی شیر یا فنائی آثار هرات مردم
- واقعات مشهور اعتذار سوم آثار هرات تاریخ
- والهی آثار هرات مردم
- هاتفی آثار هرات مردم
- هاشمی آثار هرات مردم
- هلالی آثار هرات مردم
- یحیى نوزدهم ی آثار هرات مردم
Total articles: 187