نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

از سجاده تا شمشیر


مضمون مجموعه دسته بندی
- بسم الله الرحمن الرحيم از سجاده تا شمشیر پیشنوشتار
- گشاینده میوند از سجاده تا شمشیر تاریخ
- کتیبه آرامگاه فاتح میوند در گورستان میا حبیب در پشاور از سجاده تا شمشیر شعر
- سر گذشت خونین از سجاده تا شمشیر ادبیات
- نگاه خلیلانه و عاشقانه از سجاده تا شمشیر ادبیات
Total articles: 5