138

نگاه خلیلانه و عاشقانه

از کتاب: از سجاده تا شمشیر

با گلبانگ آزان محمدی سپیده دمیدن آغاز کرد

دو سیما بجای آنکه از هیبت مرگ بزودی گراییده باشد گلگون بنظر می آمد.

گلگون بخش چهره روشندل است مرگ

آری شود بوقت غروب آفتاب سرخ

قندیل شهادت پیشوای عارفان حضرت محمد عمر مجدودی و فرزند عزیزش بجرم اشتراک در مر که میوند جاودانه در پیشطاق عرش روشن گردید.

اجساد مظهر پدر و پسر را در دامن جنوبی کوه شیر دروازه نزدیک آرامگاه حضرات شور بازار در کابل بخاک سپردند.

تا استیلای کفر والی و مزارشان بنام حضرت شهید و آقای شهید مطاف

نام بود.

نسب فخر دودمان محمدی حضرت محمد عمر شهید بده واسطه با مام ربانی مجدد الف ثانی می پیوندد .

خدا رحمت کنند این عاشقان پاک طینت را


ثور ١٣٦٣

اسلام آباد