مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- بهــــــــار آمــــده یـــــــاران من استاد نور الله راگ هزره موسیقی
- نـوروز تـو با بهــــار مستـانــــه بیا زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- جشن نوروز خورشیدی مبارک زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- جشن نوروز خورشیدی مبارک زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- پرسش زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- هرکجا حرف قد دلدار بالا می شود استادمرزا نظر راگ هزره موسیقی
- خنجر عشق احسان امان راگ هزره موسیقی
- به سری کوی وفایت منزل من فیض کاریزی راگ هزره موسیقی
- به سری کوی وفایت منزل من سيتا قاسمي راگ هزره موسیقی
- آج پھر تم پہ پیار آیا ہے گل پاڼه راگ هزره موسیقی
- چاته د مینی نیشه هی گل پاڼه راگ هزره موسیقی
- خوبان دلربا را من خوب می شناسم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- بوالهوس از سبکسري حفظ سخن نميکن استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- گنجشکک ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- آیه مژگان عظیمی راگ هزره موسیقی
- به تار مویت نعیم پوپل راگ هزره موسیقی
- زان طره به پاي دل تا سلسله ها دارم شادکام راگ هزره موسیقی
- مروره را په خلا شه لطیفه عزیزی راگ هزره موسیقی
- من عاشق تو هستم لطیفه عزیزی راگ هزره موسیقی
- تو مراد دل مایی ز خدا فواد رامز راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540