42

خوبان دلربا را من خوب می شناسم

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد سرآهنگ ، بخش ،
استاد سرآهنگ

این یار بیوفا را من خوب می شناسم
سرو گریز پاه را من خوب میشناسم

آهنگ ان صدا را من خوب می شناسم
خوبان دلربا را من خوب می شناسم

نرگس به چشم حسرت دعوی همسری کرد
این کور بی حیا را من خوب می شناسم

چشمش به دلربایی حمتا به خود ندارد
آن چشم بی حیا را من خوب میشناسم

آواز دلنشینش بر جان و دل نشیند
آهنگ آن صدا را من خوب میشناسم