مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- زه خو شرابي يم ناشناس راگ هزره موسیقی
- مرغک تیر جفا خورده گکم استاد نینواز راگ هزره موسیقی
- تا یک نفر افغان است استاد ترانه ساز راگ هزره موسیقی
- این ساز شعله خیز بود ناله های من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- از گردش چشم سیاه ات احمد ولی راگ هزره موسیقی
- کمک کمک کم کمکی بسانتی راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد سید عمر راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت احمد ولی راگ هزره موسیقی
- ناله کن ای دل شوریدۀ من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- مده ساقی دگر باده به دستم استاد نینواز راگ هزره موسیقی
- من ترک عشق شاهد و ساغر نمی​کنم کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- کم گو سخن که خاطر دلدار نازک است مصطفی صوفی راگ هزره موسیقی
- صد شمع یکطرف رخ جانانه یکطرف کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- قدح را سر کنید احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- من دختر میگیرم از شهر کابل ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- عشق جاودان پرستو راگ هزره موسیقی
- دو چشم روشنت آبی، چه آبی؟ آبی دریا ! ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- سخی جان میروی پای پیاده احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540