شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- ای روی تو چشم حسن را بینایی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون برپایی به سرو سیمین مانی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای کاش من آن دو زلف عنبر برمی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر چهره ی خوبت آفرین کرده کسی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- فریاد کنم زان سر زلف تو بسی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- از حور بتی چون تو نزاید پسری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- خوبی ز رخ تو بر گرفته است پری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- شمشاد قد و نوش لب و عاج بری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- رو پاکتر از ضمیر صادق داری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر زلف مگر تهمت ناحق داری رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گر زلف تو سال و ماه لرزان بودی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گر زلف تو را رخ تو منزل نشدی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر لاله ز مشک زلف را گاه زدی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بر شست دو زلف حلقه بست آوردی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- اندر شکن زلف مرا بربستی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای رخ نه رخی که لاله ی سیرابی رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ای ماه به روی لاله رنگ آمده ای رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چون مهره به روی تخته نردیم همه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گفتم چشمم کرد به زلف تو نگاه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- از چهره و حسنشان همی تابد ماه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136