تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
پهلوانان اوستایی نخست افغانستان تاریخی قبل از اسلام تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
پیام فاروق دیوان علامه اقبال لاهوری تاریخ اقبال لاهوری
پیروزی کابل در طی سه جنگ شبخون و شکست کابلشاه غرِغښت یا گرشاسب تاریخ علی احمد کهزاد
پیشرفت نخستین عرب بطرف هند از راه افغانستان سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه تاریخ عبدالحی حبیبی
پیشنهادهای روسیه راجع به افغانستان سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
پیغام سلطان شهید به رود کاویری حقیقت حیات و مرگ و شهادت دیوان علامه اقبال لاهوری تاریخ اقبال لاهوری
پیکار در آزادی نیشاپور دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
پیمان متارکۀ جنگ استقلال منعقد راولپندی ۱۹۱۹ میلادی تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
ت تائب هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تاخت محمد حکیم بر لاهور و پس آمدن بکابل سوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تاریخ چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
تاریخ اساطیری افغانستان گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
تاریخ جعلی اشکانی مجموعۀ اشارات تاریخ مصطفی عمرزی
تاریخ جعلی ساسانی مجموعۀ اشارات تاریخ مصطفی عمرزی
تاریخ مختصر افغانستان به آواز جناب شریف اژیر از هر چمن سمنی تاریخ حسیب الله فضل
تاش محمد قندوزی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تجاوز روسیه و پاسخ آن ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
تجلی شخصیت بابر در بابر نامه تالیفات ظهیرالدین محمد بابر تاریخ عبدالحی حبیبی
تحدید قانونی مرزی پنجم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
تخت بابر تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 1074