نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

از بلخ تا قونیه


مضمون مجموعه دسته بندی
- شعری در ستایش زیبایی های استانبول از بلخ تا قونیه جغرافیه
- شمع و پروانه از بلخ تا قونیه شعر
- مقدمه از بلخ تا قونیه پیشنوشتار
- مناجات از بلخ تا قونیه اعتقادات
- منظومه بر وزن مثنوی مولانا از بلخ تا قونیه ادبیات
- مولانا جلال الدین بلخی رومی حنفی صدیقی از بلخ تا قونیه مردم
Total articles: 6