نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آرامگاه بابر


مضمون مجموعه دسته بندی
- استدراک آرامگاه بابر مردم
- علت نشر این رساله آرامگاه بابر مردم
- باغ آرامگاه آرامگاه بابر مردم
- عمارات بابر شاه در کابل آرامگاه بابر مردم
- میرزا حکیم خان آرامگاه بابر مردم
Total articles: 5