مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- اشکهای من همچون قطره های باران است احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اصلی وطن افغانستان دی فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- افسانه عشق فردین فاخر راگ هزره موسیقی
- افسوس افسوس ساربان راگ هزره موسیقی
- افسوس کــه عشق پاک تــو رنگ هوس گرفت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- افغان پسرک، قد با لا داری آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- افغانستان سلام فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- افغانستان کشور قهرمان توریالی تپښ راگ هزره موسیقی
- افغانستان، پهروزی ازان ماست زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- اک پیار کا نغمہ ہے، احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگــــر سبزه بــودم بدامان صحــرا استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- اگــــر سبزه بــودم بدامان صحــرا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگـــر این آسمــان ستــاره نــداشت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگـــر بهــار بیایــد ترانه ها خواهم خــوان احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگـــر بهــار بیایــد ترانه ها خواهم خــوانــــد سید عمر راگ هزره موسیقی
- اگـــر عشق باشد گنـــاهی الهــی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگــر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگــر عشق باشد گناهی الهی رحیم مهریار راگ هزره موسیقی
- اگر از باميان و قندهاريم فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد سید عمر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540