مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- رفتيم از اين باغ حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- از مستی چشمانت مستانه هزاران شد حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- کدام یار است که بی یار زنده مانــده پرستو راگ هزره موسیقی
- چی دیدی؟ چی شنیدی؟ ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- شمشمک من بالوپرک من نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- بخشایم مرا مادر ببخشایم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- در آغوش تو میمیرم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- گر دلنوازی میکنی نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- خدا جان دل از برم رفت نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- جوره جان نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- سلام عزیزم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- کابل پلاستیک و جراب الماس احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- جراب اسپ نشان احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- بوى خوش بهار احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- تو که میروی (موری] آرزو نیکبین راگ هزره موسیقی
- وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم فرید صمیم راگ هزره موسیقی
- بگذار سر به سينه ي من تا كه بشنوي فرید صمیم راگ هزره موسیقی
- دیگر اگر دل خون شوم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- تا ای مه من رفتی ز برم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- لطف يار جان شده كم كم كم اکبر نیکزاد راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540