مضمون مجموعه دسته بندی
- بدان روزگار اندر اسفندیار گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- بدو داد پس شاه بهزاد را گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- برآمد بسی روزگاران بدوی گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- بیامد سر سروران سپاه گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- پس آگاهی آمد به اسفندیار گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چنان دید گوینده یک شب به خواب گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چو آگاه شد شاه کامد پسر گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چو اسفندیار آن گو تهمتن گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چو اندر گذشت آن شب و بود روز گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چو باز آورید آن گرانمایه کین گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چو ترکان بدیدند کار جاسپ رفت گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- دو هفته برآمد برین کارزار گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- کی نامبردار زان روزگار گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- کی نامبردار فرخنده شاه گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
- یکی روز بنشست کی شهریار گشتاسبنامه دقیقی بلخی شعر
Total articles: 16