نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

مروارید گمشده


مضمون مجموعه دسته بندی
- مرا بیتابی وصلت زهم پاشید، تو خاموش مروارید گمشده شعر
- من ترا از عشق پیدا کرده ام مروارید گمشده شعر
- نور حقیقت مروارید گمشده شعر
- وصلت مروارید گمشده شعر
Total articles: 84