125
میرزا عبدالقادر بیدل
Mīrzā Abdul-Qādir Bēdil

کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل)


مضمون مجموعه دسته بندی
- آئین خود آرائی از روز الست استش غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آئینهٔ چندین تب وتاب است دل ما غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آئینهٔ دل داغ جلا ماند و نفس سوخت غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آب از یاقوت می ریزد تکلم کردنش غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آب از یاقوت میریزد تکلم کردنش غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آب و رنگ عبرتی صرف بهارم کرده اند غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آبیار چمن رنگ سراب است اینجا غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آتش شوق طلب آنجا که روشن می شود غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آتش وحشتم آنجاکه برافروخته است غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخر از بار تعلق های اسباب جهان غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخر از جمع هوسها عقده حاصل می شود غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخر از جمع هوسها عقده حاصل میشود غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخر به لو ح آ ینهٔ اعتبار ما غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخر ز سجده ام عرق جبهه سر کشید غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخر سیاهی از سر داغم به در نرفت غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آخرزفقر بر سر دنیا زدیم پا غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آدمی کاثار تنزیهش رجوع خاک بود غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آرزو بیتاب شد ساز بیانی یافتم غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آرزوئی در گره بستم دُرّی یکتا شدم غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
- آزادی آخر بد باخت با من غزلیات کلیات بیدل ۱/۴ غزلیات (نسخهٔ کابل) شعر
Total articles: 2521