نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
136
سليمان لايق
Sulaiman Layeq

عنوان زبان دسته بندی
پښتو شعر
دری مردم
پښتو حکایت و قصه
پښتو شعر
پښتو حکایت و قصه
پښتو شعر
دری شعر
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو مردم
پښتو مردم
دری شعر
پښتو شعر
دری سیاست
Total books: 19