نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
(PDF) (HTML)
136
سليمان لايق
Sulaiman Layeq

کتابخانه سليمان لايق


عنوان زبان دسته بندی
دری سیاست
دری شعر
دری مردم
دری شعر
پښتو شعر
پښتو ادبیات
پښتو شعر
پښتو حکایت و قصه
پښتو شعر
پښتو ادبیات
پښتو شعر
پښتو مردم
پښتو مردم
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو حکایت و قصه
پښتو ادبیات
Total books: 19