نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
136
سليمان لايق
Sulaiman Layeq

عنوان زبان دسته بندی
دری سیاست
دری شعر
دری مردم
دری شعر
پښتو شعر
پښتو ادبیات
پښتو شعر
پښتو حکایت و قصه
پښتو شعر
پښتو ادبیات
پښتو شعر
پښتو مردم
پښتو مردم
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو حکایت و قصه
پښتو ادبیات
Total books: 19