نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
(PDF) (HTML)
136
سليمان لايق
Sulaiman Layeq

کتابخانه سليمان لايق


عنوان زبان دسته بندی
دری مردم
پښتو مردم
پښتو مردم
دری شعر
پښتو شعر
پښتو شعر
پښتو شعر
دری شعر
پښتو شعر
دری سیاست
پښتو حکایت و قصه
پښتو حکایت و قصه
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
Total books: 19