نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
(PDF) (HTML)
136
سليمان لايق
Sulaiman Layeq

کتابخانه سليمان لايق


عنوان زبان دسته بندی
دری سیاست
پښتو شعر
دری شعر
پښتو مردم
پښتو مردم
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
دری شعر
پښتو شعر
پښتو حکایت و قصه
پښتو شعر
پښتو حکایت و قصه
دری مردم
پښتو شعر
Total books: 19