مؤرخ، سیاستمدار و ژورنالیست
Historian, Politician & Journalist
120
محمد حلیم تنویر
Dr. Halim Tanwir

عنوان زبان دسته بندی
دری حکایت و قصه
دری جامعه شناسی
دری حکایت و قصه
دری تاریخ
دری ادبیات
دری ادبیات
پښتو تاریخ
دری تاریخ
دری تاریخ
Total books: 9