مؤرخ، سیاستمدار و ژورنالیست
Historian, Politician & Journalist
120
محمد حلیم تنویر
Dr. Halim Tanwir