نویسنده، مؤرخ و سیاستمدار
Writer, historian and politician
144
میر غلام محمد غبار
Ghulam Mohammad Gobar

عنوان زبان دسته بندی
دری مردم
پښتو مردم
دری تاریخ
دری تاریخ
دری ادبیات
دری تاریخ
دری تاریخ
Total books: 7