نویسنده، مؤرخ و سیاستمدار
Writer, historian and politician
144
میر غلام محمد غبار
Ghulam Mohammad Gobar