نویسنده، مؤرخ و سیاستمدار
Writer, historian and politician
(PDF) (HTML)
144
میر غلام محمد غبار
Ghulam Mohammad Gobar

آثار میر غلام محمد غبار