استاد پوهنتون مطالعات عالئ پاسِفیکا در کلیفورنیا
Professor of Islamic Traditions at the Pacifica Graduate Institute in Santa Barbara, California
36
محمد زمان ستانیزی
Dr. Zaman Stanizai

عنوان زبان دسته بندی
دری حکایت و قصه
دری اعتقادات
دری مردم
Total books: 3